Algemene voorwaarden - Divona - Annick Van Damme


ARTIKEL 1.   PARTIJEN EN BEGRIPPEN


1.1         Klant: de persoon of personen aan wie Van Damme, Annick | Divona haar diensten verleent.


1.2         Annick Van Damme is als opdrachtnemer ingeschreven bij Belgische Kruisbank voor ondernemingen onder nummer 0661 928 493. Van Damme, Annick | Divona levert diensten op het gebied van persoonlijke/spirituele ontwikkeling in de vorm van (on-line) trainingen, workshops, persoonlijke coaching, berichten zoals bijvoorbeeld blogs, podcasts, video’s, enz. via social media en haar website(s).


1.3         Opdrachtgever: de persoon of instantie of haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht tot levering aan Van Damme, Annick | Divona heeft verstrekt. De opdrachtgever is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, degene die de overeengekomen prijs dient te betalen voor de geleverde dienstverlening van Van Damme, Annick | Divona. De opdrachtgever (de te factureren entiteit) en de klant (zij die de dienst ervaart) kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet per definitie zo te zijn.


1.4         Derden: Van Damme, Annick | Divona kan naar eigen inzicht haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Van Damme, Annick | Divona kan naar eigen behoefte de omvang en de samenstelling van haar team wijzigen als zij dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk acht.


1.5         Opdrachtsom: het totaalbedrag van de opdracht zoals overeengekomen in de getekende opdrachtbevestiging, de bestelling die gedaan is via de website of die genoemd is in de door opdrachtgever voor akkoord verklaarde offerte of gedaan programmavoorstel.


ARTIKEL 2.   TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN


2.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden die overeengekomen zijn met Annick Van Damme


2.2         Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing als door Van Damme, Annick | Divona voor uitvoering van de opdracht derden betrokken worden.


2.3         Van Damme, Annick | Divona behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van kracht zijn zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van Van Damme, Annick | Divona


2.4         Als een bepaling of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden vervallen dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wel van toepassing. Partijen zullen in dat geval vervangende bepalingen overeenkomen waarbij zoveel mogelijk van de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.


ARTIKEL 3.   AANBIEDINGEN EN VERLENEN VAN DE OPDRACHT


3.1         Alle aanbiedingen van Van Damme, Annick | Divona hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Van Damme, Annick | Divona is niet aan aanbiedingen gebonden als deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Van Damme, Annick | Divona zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.


3.2         Offertes van Van Damme, Annick | Divona zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan opdrachtnemer door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever zal naar beste vermogen alle informatie die van belang is voor het maken van de offerte en voor het samenstellen en uitvoeren van de opdracht aan Van Damme, Annick | Divona verstrekken. Als deze informatie wanneer dan ook onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest dan behoudt Van Damme, Annick | Divona zich het recht voor om de met opdrachtgever overeengekomen opdrachtsom eenzijdig tussentijds aan te passen.


3.3         Een opdracht wordt door opdrachtgever verleend door:


het doen van een bestelling via de website of via andere (social media) kanalen van Van Damme, Annick | Divona en/of


het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Van Damme, Annick | Divona en/of


het schriftelijk e/o per email akkoord geven op een (digitaal) gestuurde offerte of opdrachtbevestiging. In het geval van een akkoord op een offerte geldt deze daarna ook als opdrachtbevestiging.


3.4         Het ontbreken van een rechtsgeldig ondertekende opdrachtbevestiging, overeenkomst of offerte ontslaat opdrachtgever niet van haar verplichtingen zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen zoals deze door Van Damme, Annick | Divona genoemd zijn in haar offerte of opdrachtbevestiging zodra een aanvang is gemaakt met de levering van de met Van Damme, Annick | Divona overeengekomen dienstverlening.


3.5         Een uit delen samengestelde opdracht verplicht Van Damme, Annick | Divona niet tot het verrichten van een deelopdracht tegen een rekenkundig overeenkomstig gelijk deel van de overeengekomen opdrachtsom. Als deeluitvoering gewenst is zullen daarover aanvullende bindende afspraken worden gemaakt.


ARTIKEL 4.   TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OPDRACHT


4.1         Als er vanuit de opdrachtgever behoefte ontstaat om tussentijds de opdracht of de uitvoering daarvan te wijzigen dan zal Van Damme, Annick | Divona de beoogde aanpassingen, indien mogelijk, doorvoeren. Eventueel daaruit voortvloeiende kosten die de oorspronkelijke opdrachtsom overstijgen zullen, zonder dat daarvoor een aparte schriftelijke opdracht vereist is, als meerwerk worden gefactureerd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft zich, door het geven van opdracht tot wijziging van de opdracht, op voorhand akkoord verklaard met de extra kosten daarvan.


ARTIKEL 5.   DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT


5.1         De duur van de opdracht hangt af van de vorm van coaching of training en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt zo mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies e/o bijeenkomsten gegeven.


5.2         Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan klant geen aanspraak meer maken op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals overgebleven coaching uren en toegang tot (digitaal) lesmateriaal in welke vorm dan ook.


ARTIKEL 6.   TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT


6.1         Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, Als één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben in overeenstemming met de opdracht. Een dergelijk besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij worden meegedeeld.


6.2         Als door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Van Damme, Annick | Divonatoch recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.


6.3         Van Damme, Annick | Divonamag alleen van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als, ten gevolge van feiten of omstandigheden die niet aan Van Damme, Annick | Divonatoe te rekenen zijn en een goede uitvoering van de opdracht in de weg staan, voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet van Van Damme, Annick | Divonaverwacht kan worden. Van Damme, Annick | Divonabehoudt in dat geval minimaal aanspraak op betaling van door haar uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van voortijdige beëindiging.


ARTIKEL 7.   VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER


7.1         De opdrachtgever streeft ernaar dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Van Damme, Annick | Divona overeengekomen dienstverlening. Als het aantal deelnemers uiteindelijk lager blijkt dan overeengekomen dan is opdrachtgever toch gehouden tot het voldoen van de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging zoals met Van Damme, Annick | Divona overeengekomen.


7.2         Als een deelnemer / klant door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen dan kan deze opengevallen plaats, na vooraf overleg met en toestemming van Van Damme, Annick, ingevuld worden door een andere kandidaat. Als invullen van de opengevallen plaats niet mogelijk is dan wordt aan opdrachtgever toch de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.


7.3         De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Van Damme, Annick | Divona nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Van Damme, Annick | Divona daarom vraagt dan verstrekt opdrachtgever aan Van Damme, Annick | Divona op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met voldoende goede internetfaciliteiten.


7.4         Het door de opdrachtgever betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Damme, Annick


ARTIKEL 8.   VERPLICHTING OPDRACHTNEMER


8.1         Van Damme, Annick | Divona zal de door haar te leveren dienstverlening naar haar allerbeste vermogen uitvoeren. Van Damme, Annick | Divona heeft daarbij niet meer dan een inspanningsverplichting wat betekent dat Van Damme, Annick | Divona niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening of de vorm en mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel.


ARTIKEL 9.   TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN


9.1         In de offerte van Van Damme, Annick | Divona staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Van Damme, Annick | Divona voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.


9.2         De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.


ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN


10.1       Als de opdracht, om redenen die niet aan Van Damme, Annick | Divona toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:niet verschijnen zonder bericht

Schriftelijk annuleren

t.e.m.
1
werkdag
voorafgaand

Schriftelijk annuleren

t.e.m.
3 werkdagen
voorafgaand

Schriftelijk annuleren

t.e.m.
5 werkdagen
voorafgaand

Schriftelijk annuleren

t.e.m.
7 werkdagen
voorafgaand

Schriftelijk annuleren

meer dan
7 werkdagen
voorafgaand

10.1

Workshop
training
presentatie

100 %

100 %

100 %

100 %

0 %

0 %

10.2

Workshop
training
presentatie
in opdracht

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

50%

10.3

evenement

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

50 %

10.4

Coaching/ consult

100 %

100 %

50 %

0 %

0 %

0 %

10.5

Coaching/ consult

langer dan 1 uur

100 %

100 %

100 %

50 %

0 %

0 %ARTIKEL 11. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN


11.1       De kosten voor geleverde diensten door Van Damme, Annick | Divona worden door Van Damme, Annick | Divona door middel van een digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Daarbij staat het Van Damme, Annick | Divona vrij om het hele bedrag van de opdracht in één termijn in rekening te brengen of de opdrachtsom in deeltermijnen te factureren. Ook kan worden overeengekomen dat (een gedeelte van) de opdrachtsom als voorschot wordt gefactureerd.


11.2       Betaling door opdrachtgever dient te gebeuren voor de op de factuur vermelde vervaldatum.


11.3       Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Van Damme, Annick | Divona over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Als betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Van Damme, Annick | Divona worden opgeschort zonder dat Van Damme, Annick | Divona als gevolg daarvan ten opzichte van opdrachtgever schadeplichtig wordt. Bovendien is Van Damme, Annick | Divona in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst benodigd is.


11.4       Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Als opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Van Damme, Annick | Divona gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.


11.5       Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Van Damme, Annick | Divona plaatsvinden. Als de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Van Damme, Annick | Divona gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen over het bedrag dat te laat betaald is.


11.6       Als opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen aan Van Damme, Annick | Divona voldoet of als de opdrachtgever op willekeurig welke andere manier tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van zijn overeenkomst met Van Damme, Annick | Divona dan is laatste gerechtigd alle incasso- en/of andere gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, zulks met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.


ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID


12.1       Van Damme, Annick | Divona en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant is toegebracht door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Van Damme, Annick | Divona geleverde dienstverlening.


12.2       Van Damme, Annick | Divona is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde dienstverlening. Op Van Damme, Annick | Divona rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 8).


ARTIKEL 13. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT


13.1       Op alle door Van Damme, Annick | Divona ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht. Het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht heeft betrekking op de door Van Damme, Annick | Divona verleende dienstverlening en op al het daarbij gebruikte cursusmateriaal.

13.2       Elke vorm van misbruik van het intellectueel eigendom leidt tot onmiddellijke eenzijdige verbreking van de uitvoering van de opdracht. Dit zonder enige vorm van verbrekingsvergoeding.


13.3       Alles wat door Van Damme, Annick | Divona is ontwikkeld en/of wordt gebruikt voor de uitvoering van de opdracht is en blijft haar eigendom van. Dat geldt ook voor de door Van Damme, Annick | Divona uit te brengen opnames, rapportages, verslagen en feedback. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages, verslagen of feedback persoonlijk of binnen haar eigen organisatie (indien vooraf bepaald) te gebruiken. Openbaarmaking delen van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Annick Van Damme.


ARTIKEL 14. GEHEIMHOUDING


14.1       Van Damme, Annick | Divona is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Van Damme, Annick | Divona houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.


ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN


15.1       Van Damme, Annick | Divona behoudt zich het recht voor om deelnemers van een training of workshop die door hun gedrag of aanwezigheid het normale verloop van de workshop of training verstoren of belemmeren per direct van verdere deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal (mogelijk achteraf) schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de opdrachtgever en ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting tot betalen aan Van Damme, Annick | Divona van de volledige opdrachtsom.


15.2       Op alles wat uit hoofde van offertes of opdrachten mocht gebeuren waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Belgisch recht van toepassing.


15.3       In geval van geschillen doet de bevoegde Belgische rechter uitspraak.


- Algemene Voorwaarden Van Damme, Annick | Divona - maart 2022 - Oostende