gelukkiger spiritueel leven met tarot

Heeft tarot een positieve invloed op je levenskwaliteit?

Studies over pragmatische spiritualiteit hebben aangetoond dat als je spiritualiteit ervaart als een belangrijk deel van je leven, de kans groot is dat je een positieve levensvisie hebt en je kwaliteit van leven als goed ervaart.

Er bestaat een verband tussen een goede levenskwaliteit en emoties, waarden en spirituele ervaringen. Wat hierbij opvalt : vooral doelgerichte en praktische toepassingen van spiritualiteit hebben een opmerkelijk invloed op het welzijn.

Door spiritualiteit toe te passen in het (dagelijkse) leven ben je in staat om :

 • betekenis aan je leven te geven
 • je levensdoel duidelijk te omschrijven
 • actiever je leven in dienst te stellen van het universum en anderen
 • meer hoop en dankbaarheid te ervaren
  Stuk voor stuk emoties, waarden en ervaringen die goede voorspellers zijn van levenskwaliteit.

Het lijkt me daarom logisch aan te nemen dat wie tarot actief gebruikt in zijn leven, hier ook het positief effect van ervaart op zijn levenskwaliteit.
Vertrekkend vanuit deze aanname heb ik een tijdje geleden een kleine vragenlijst opgesteld en bij tarotisten gepeild in welke mate ze het eens waren met de stellingen.

Resultaten vragenlijst

Vier resultaten springen in het oog omwille van de hoge gemiddelde score (en relatief kleine standaarddeviatie)

 • Door het werken met tarot heb ik het gevoel dat ik deel ben van een groter geheel.
 • Door te werken met tarot kom ik dichter bij mijn ware gedachten en gevoelens.
 • Door te werken met tarot kan ik beter contact maken met mijn innerlijke zelf.
 • Het werken met tarot geeft me meer inzicht in mezelf.

Deze vier stellingen omschrijven vooral de relatie tussen de tarot en de innerlijke leefwereld van de persoon/tarotist. Deze sterke relatie vind ik ook terug in de persoonlijke ervaringen die de deelnemers anoniem deelden.
Enkele reacties :

Werken met de tarot heeft mijn leven een andere wending gegeven. Er is een dimensie bij gekomen lijkt het wel.    Tarot kan je sturing geven.  Mijn ontmoeting met de tarot heeft ook mijn leven veranderd: ik maak contact met mijn intuïtie op een tastbare manier. Werken met tarot is een mooie manier om over zaken te reflecteren. Kaarten geven het beeld wat je voelt en wat je eigenlijk al vanbinnen weet. De wijsheid zit niet in de kaarten het zit in jezelf.

Op één vraag waren er opvallend veel antwoorden in het midden tussen eens en oneens.

 • Door het werken met tarot is het gemakkelijker om problemen op te lossen.

Voor de meesten lijkt tarot geen hulpmiddel om problemen op te lossen. Enkele deelnemers gaven aan juist wel in zeer moeilijke tijden de tarot te gebruiken om beter te kunnen omgaan met problemen. Deelnemers hadden het over ernstige ziekte, faillissement en stalking; telkens bood de tarot een houvast in deze moeilijke tijden. Tarot kan op moeilijke momenten je helpen greep te krijgen op het leven en zelfs je leven terug helemaal op het (juiste) spoor te zetten.

Het viel op dat op enkele vragen een grote spreiding was tussen de antwoorden.

 • Werken met tarot geeft mij een gevoel van veiligheid.
 • Door te werken met tarot ervaar ik goddelijke nabijheid.
 • Ik gebruik de tarotkaarten als kompas in mijn leven.

Je (on)veilig voelen of wel/geen goddelijke nabijheid ervaren zijn allebei ervaringen die diepgeworteld zijn in de manier waarop je in het leven staat. Tarotkaarten beïnvloeden de inzichten en verruimen je denkwereld, maar als jij je onveilig voelt, dan zal je door het werken met tarotkaarten niet opeens wel veilig voelen. Hetzelfde voor goddelijke nabijheid. Ben je iemand die gelooft in het goddelijke, dan kunnen de tarotkaarten die band nog versterken. Als je niet gelooft in een goddelijke aanwezigheid, dan wijzigt dit niet door te werken met tarotkaarten.

Een beetje verrassend vond ik de grote spreiding van de antwoorden bij de vraag over de tarot als kompas in het leven. Ik denk dat mijn leven andere wendingen zou genomen hebben, als ik de tarot niet als gids of kompas had gebruikt.
Mijn persoonlijke ervaring is dat het werken met tarotkaarten je op lange termijn helpt om steviger in je schoenen te staan en je verbondenheid met je eigen leven op een positieve manier versterkt. Het hielp me ook een persoonlijke visie te ontwikkelen op de relatie tussen het goddelijke, de mens (mezelf) en de wereld.

Wie kaarten legt, richt zich voornamelijk op zichzelf en het hier en nu.
In moeilijke periodes en voornamelijk in moeilijke relaties kan de tarot een steun zijn; maar dit is zeker niet de voornaamste reden waarom men met tarotkaarten werkt.
Dit bleek de persoonlijke ervaringen en uit de antwoorden op volgende vragen .

 • Werken met tarot creëert een positieve kijk op de toekomst
 • Het werken met tarot geeft me meer inzicht in anderen.

Besluit

Wie zich verdiept in de symboliek in de tarot en dit via kaartleggingen of creatieve werkvormen kan verbinden met het persoonlijk leven, ervaart de tarot als een steun voor zichzelf in het hier en nu.
Wie met tarotkaarten werkt, merkt dat dit het denken verruimt. Daarvoor moet je zelfs de kaarten niet in de handen nemen. Het helpt natuurlijk wel. Werken met tarot is jezelf ontmoeten op een diep en fundamenteel niveau. Je eigen wijsheid wordt ontsluierd in dialoog met de symboliek die in jezelf verankerd is. Zo is het mogelijk een betekenisvol antwoord te vinden op je levensvragen.